Wednesday, October 27, 2010

Visual Programming хичээлийн лаборатор

http://share.gogo.mn/0RdzQvwmRY65191288291389/kode.txt

Sunday, October 24, 2010

Graphic -laborator - 10 сарын 25

http://share.gogo.mn/CHiKELFVg611341288030603/Corel%20Draw%20-1.docx

Java технологи хичээлийн лекц - 10 сарын 25

http://share.gogo.mn/80byYeFqLH71931288030290/10-25.ppt

Thursday, October 14, 2010

Java - ийн lab7 дээр хийх жишээ

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class ex2 extends Applet 
{
 // Specify variables that will be needed everywhere, anytime here
 // The font variable
    Font bigFont;
 // The colors you will use
     Color redColor;
     Color weirdColor;
     Color bgColor;
     public void init() 
     {
  // Here we will define the varibles further
  // Will use Arial as type, 16 as size and bold as style
  // Italic and Plain are also available
          bigFont = new Font("Arial",Font.BOLD,16);
  // Standard colors can be named like this
          redColor = Color.red;
  // lesser known colors can be made with R(ed)G(reen)B(lue).
          weirdColor = new Color(60,60,122);
          bgColor = Color.blue;
  // this will set the backgroundcolor of the applet
      setBackground(bgColor);
     }
     public void stop()
     {
     }
 // now lets draw things on screen
     public void paint(Graphics g) 
     {
  // tell g to use your font
      g.setFont(bigFont);
      g.drawString("Shapes and Colors",80,20);
  // Now we tell g to change the color
      g.setColor(redColor);
  // This will draw a rectangle (xco,yco,xwidth,height);
      g.drawRect(100,100,100,100);
  // This will fill a rectangle
      g.fillRect(110,110,80,80);
  // change colors again
      g.setColor(weirdColor);
  // a circle (int x, int y, int width, int height,int startAngle, int arcAngle);
  // ovals are also possible this way.
      g.fillArc(120,120,60,60,0,360);
      g.setColor(Color.yellow);
  // Draw a line (int x1, int y1, int x2, int y2)
      g.drawLine(140,140,160,160);
  // reset the color to the standard color for the next time the applets paints
  // an applet is repainted when a part was'nt visible anymore
  // happens most often because of browser minimizing or scrolling. 
      g.setColor(Color.black);
     }
}
// that's some basic drawing.
// next is drawing images on screen 
// go to imageExample.java

Tuesday, October 12, 2010

Java - ийн lab7 дээр хийх жишээ

http://share.gogo.mn/Jda0ne2BH786471286972410/10-13.txt

Sunday, October 10, 2010

Явцын шалгалт-1 -ийн хуваарь

Явцын шалгалт-1 -ийн хуваарь

2010-10-13 - Visual Programming 1              - 15:00 - 305
2010-10-14 - Өгөгдлийн сангийн систем - 15:00 - 305
2010-10-19 - Компьютер график               - 15:30 - 207
2010-10-20 - Жава технологи                    - 15:10 - 305
2010-10-22 - Системийн шинжилгээ        - 15:10 - 305                                       

lab6 дээр ашиглах материал

http://share.gogo.mn/YRjcbnWtJ179161286810773/66.doc

Wednesday, October 6, 2010

Нийт ангийнханы анхааралд

Нийт ангийнханы анхааралд
Дараа 7 хоногоос буюу 2010 оны 10 сарын 13-аас явцын шалгалт эхлэж байгаа тул шалгалтандаа бэлтгэж эхлээрэй.

КПХ-3 ангийнхны анхааралд

КПХ-3 ангийнхны анхааралд
Маргааш буюу 2010 оны 10 сарын 8-нд системийн шинжилгээ болон Java технологийн Бие даалт1 авна. Хугацаандаа өгөхгүй бол тус бүр -10 оноо гэдгийг анхаараарай!

Tuesday, October 5, 2010

Визуал програмчлал-1 хичээлийн бие даалтын удирдамж


Визуал програмчлал-1 бие даалт

Оюутан нь тус хичээлээр нэг сэдэвтэй ажил гүйцэтгэнэ. Оюутан нь ажлын явцыг заасан хугацаанд шалгуулж багшаас зөвлөгөө авч явна.
Зорилго: Оюутан нь бие даан ямар нэг байгууллага, салбар, нэгжийн мэдээллийн системийг судласны үндсэн дээр өгөгдлийн сангийн системийн загварыг боловсруулж ӨСУС SQLSERVER 2005 хэрэгсэл дээр хэрэгжүүлсэн өгөгдлийн баазтайгаа холбон Visual Studio 2008 програмыг ашиглан нэгэн application програм бүтээх зорилготой.
Хамрах хүрээ:
- КПХ-3
- БКГХ-3
- СМЗ-3
Ерөнхий  алхам:
1.      Системийн  шинжилгээ
2.      Өгөгдлийн сан
3.      Визуал програмчлал
Гэсэн хичээлүүдэд нэг сэдэв сонгох бөгөөд уг сонгосон сэдвээрээ
a)      Системийн шинжилгээ ба зохиомжоо байгуулах
Сонгосон сэдвийн дагуу онолын болон түүнтэй холбоотой бүх талын мэдээллийг цуглуулах
b)      Өгөгдлийн сангаа зохион байгуулах
Системийн шинжилгээний дагуу тодорхойлогдсон бүх объектын холбоос болон өгөгдлийн баазаа MSSQL Server 2005 дээр байгуулна
c)      Програмчлал
Системийн шинжилгээд тодорхойлж өгсөн хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байх програмыг програмчилж , өгөгдлийн сантайгаа холбон баазтайгаа ажиллах бүрэн бүтэн програм бий болгох
Тайлбар:
Даалгавар 1. Сэдэв сонголт
• Сэдэв сонголт
1. Байгууллагын захиргаа, аж ахуйн нэгжид хамрах системүүд
- хүний нөөцийг удирдах систем
- цалингийн систем (тогтмол, хийснээр, цагаар цалинжих хувилбарууд)
- хөрөнгийн бүртгэл (үндсэн, эргэлтийн хөрөнгө)
- дансны гүйлгээний бүртгэл, хяналтын систем
- бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэнд хамрах үйл ажиллагааны бүртгэл, хяналтын системүүд
2. Үйлчилгээний системүүд
Эдгээр системүүдийн үндсэн бүртгэлд үйлчилгээний жагсаалт, үнийн лавлах, үйлчлүүлэгчдийн хийлгэсэн үйлчилгээний бүртгэл зэрэг ордог ба үүнээс гадна үйлчлүүлэгч, үйлчлэгч, хөнгөлөлт, тээвэрлэлт гэх зэрэг бусад нэмэлт бүртгэлүүдийг хөтлөж болно. Системийн үндсэн гаралтанд үйлчилгээний төлбөрийг тооцох, үйлчилгээний төрөл тус бүрээр ангилж нэгдсэн дүнгийн тайланг боловсруулдаг.
- Хоолны газрын үйлчилгээ/ захиалгын систем
- Худалдааны байгууллагын бараа материалын бүртгэлийн систем (бараа захиалга, таталт, хуваарилалт, борлуулалт)
- Ломбардын үйлчилгээний систем
- Интернэт кафений үйлчилгээний систем
- Хот хооронд / олон улсын утас захиалгын систем
- Утасны төлбөр тооцооны систем
- Эмнэлгийн эмчлүүлэгч/эмчилгээний бүртгэлийн систем
- Эмийн сангийн үйлчилгээний систем
- Иргэдийн тэтгэвэр, тэтгэмж тооцох систем
- Хадгаламж зээлийн хоршооны бүртгэл тооцооны систем
- Хадгаламжийн банкны бүртгэл тооцооны систем
- Илгээмжийн үйлчилгээний систем
- Үсчин / гоо сайхны үйлчилгээний систем
- Хими цэвэрлэгээний үйлчилгээний систем
- Нийтийн тээврийн үйлчилгээний бүртгэлийн систем
3. Захиалгын системүүд
Эдгээр төрлийн системүүдэд захиалах зүйлсийн хэмжээ хязгаарлагдмал байдгаараа онцлогтой. Үндсэн бүртгэлд үйлчилгээний жагсаалт, хязгаар хэмжээ, үнийн тарифийг агуулсан лавлах, үйлчлүүлэгчдийн захиалгын бүртгэл зэрэг ордог. Системийн үндсэн гаралтанд хүлээж авсан захиалгын нэгдсэн тайлан, нэмж захиалга авч болохыг шалгах, өөрөөр хэлбэл сул, захиалгагүй зүйлийг олох зэрэг багтдаг.
- Зочид буудлын өрөө захиалгын систем
- Онгоц / галт тэрэгний тийз захиалгын систем
- Төрөл бүрийн үзвэрийн тийз захиалгын систем
- Номын сангийн систем
Даалгавар 2: Програмын интерфэйсийг байгуулах

Бие даалтын явцыг шалгах үзлэгийн хуваарь
Үзлэг
Үзлэгийн агуулга
Хугацаа
Үзлэг I
Interface
10 сар 20
Үзлэг II
Өгөгдлийн сантай холбогдох
11 сар 3
Үзлэг III
Тайлан болон инсталл
11 сар 24
Ерөнхий үзлэг
Програмын ажиллагаа бүрэн бүтэн эсэх
12 сар 15